PRIVACYVERKLARING N.C.S.V. Dr. Nico Muller

N.C.S.V. Dr. Nico Muller, gevestigd aan de Montessorilaan 10 in Nijmegen, is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E: info@drnicomuller.nl

W: http://www.drnicomuller.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

N.C.S.V Dr. Nico Muller verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (zie ook de onderstaande tabel):

Voor- en achternaam

Telefoonnummer (06)

E-mailadres

Studentnummer

Geboortedatum

Bankrekeningnummer

Paspoort/ID

Foto’s gemaakt tijdens activiteiten


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@drnicomuller.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

N.C.S.V. Dr. Nico Muller verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren


N.C.S.V. Dr. Nico Muller verwerkt uw persoonsgegevens  op basis van de volgende grondslag:

– Toestemming: alle aspirant-leden zullen bij aanmelding een actieve handeling moeten verrichten die erop neerkomt dat zij akkoord gaan met deze privacyverklaring.

– Uitvoering van de overeenkomst: bij aanmelding gaan aspirant-leden in feite een ledenovereenkomst aan (zie ook tabel). 


Geautomatiseerde besluitvorming

N.C.S.V. Dr. Nico Muller neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van N.C.S.V. Dr. Nico Muller) tussen zit. N.C.S.V. Dr. Nico Muller gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

–          Hostnet: Hostnet host de website en de e-mail van de vereniging. Hostnet beschikt tevens over een Drive waarop het ledenbestand bewaard wordt. 

–          Dropbox: het bestuur maakt gebruik van Dropbox. Dit zodat wij alle informatie op één plek hebben. Bestuursleden zijn gekoppeld aan hetzelfde account zodat wij allemaal aan hetzelfde document kunnen werken. 

–          Mailchimp/Cakemail: dit is een programma dat wij gebruiken voor e-mailmarketing. Via dit programma kunnen wij massamailings verzenden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

N.C.S.V. Dr. Nico Muller bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

PersoonsgegevensReden persoonsgegevenBewaartermijnGrondslag
Voor- en achternaamAls vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn.Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.Uitvoering van de overeenkomst.
Telefoonnummer (06)Als vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn. Onze leden moeten bereikbaar zijn, denk dan aan geval van wanbetalingen en niet komen opdagen op activiteiten.Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.Uitvoering van de overeenkomst.
E-mailadresVia het e-mailadres kunnen leden worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen N.C.S.V. Dr. Nico Muller, denk dan aan: nieuwsbrief, activiteiten en eventueel Het Strafblad en andere mailings.Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.Uitvoering van de overeenkomst.
StudentnummerHet studentnummer vragen wij om te weten of onze leden studeren aan de Radboud Universiteit.
Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.Uitvoering van de overeenkomst.

GeboortedatumAls vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn. We hebben zo inzicht in de leeftijden en welk bereik Dr. Nico Muller heeft.Uitvoering van de overeenkomst
BankrekeningnummerAls vereniging vinden wij het van belang om te weten wie onze leden zijn. Daarnaast gebruiken wij het bankrekeningnummer om contributiegelden af te schrijven, kosten voor de activiteiten e.d.Tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.Uitvoering van de overeenkomst.
Paspoort/IDPaspoort en ID is alleen van belang wanneer leden/niet-leden deelnemen aan de buitenlandse reis. Of meegaan op bezoek naar een instelling die het documentnummer wenst te ontvangen.
Benodigd voor sommige activiteiten en de buitenlandse reis.Uitvoering van de overeenkomst.

Wat wij doen met foto’s gemaakt tijdens activiteiten

De foto’s worden gebruikt om een sfeerimpressie te geven aan activiteiten die hebben plaatsgevonden. Een aantal foto’s wordt geplaatst op onze website (www.drnicomuller.nl), op Facebook, Instagram en LinkedIn van N.C.S.V. Dr. Nico Muller. Op verzoek van een deelnemer wordt een foto van hem of haar, die op de website, Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn staat, verwijderd ofwel bewerkt zodat de deelnemer onherkenbaar is.


Delen van persoonsgegevens met derden

N.C.S.V. Dr. Nico Muller verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. N.C.S.V. Dr. Nico Muller blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N.C.S.V. Dr. Nico Muller en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drnicomuller.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. N.C.S.V. Dr. Nico Muller wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

N.C.S.V. Dr. Nico Muller neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@drnicomuller.nl